درنامه مجتبی زارعی به سفیر کره جنوبی:

۰۷ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۷ کد : ۵۶۱۱۰ رویداد های مهم اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۱۴۵
درنامه مجتبی زارعی به سفیر کره جنوبی: آقای سفیر! از سعدی خواندید اما عملتان ماکیاولی است!
درنامه مجتبی زارعی به سفیر کره جنوبی:

آقای سفیر! این روزها کافی است که ازساختمان سفارت منزوی کره به میان ایرانیان غیور بیایید تا ببینید سرمایه اجتماعی چندهزارساله ی تان دردیار کهن ایران چگونه وجه المصالحه دوستی باکشوری ۲۴۳ساله شده که مجسمه ی کاشفین آن راسیاه وسفید کشورش به آب انداخته اند؛ شما نزد رییس جمهورمان ازسعدی میخوانید اما درمیدان عمل مثل ماکیاول عمل میکنید!؟

درضمن آقای سفیر! توصیه جنبش استادی ایران به جنابعالی این است که متون حکیم ایرانی؛ سعدی علیه الرحمه راتقطیع شده نخوانید! دوستی باایرانیان لقلقه زبان وبازی زبانی نیست؛ آنگاه که میگوید:
دوست مشمار آنکه درنعمت زند
لاف یاری وبرادر خواندگی
دوست آن باشدکه گیرد دست دوست
درپریشان حالی ودرماندگی
وصد البته آقای سفیر! ایرانیان درمانده نشده اند؛ میخواهند شما شریک دزد نشوید ومنابع شان را دراسرع وقت همراه باادب واحترامی که روابط تاریخی دوملت اقتضاء دارد پس دهید!

متن نامه زارعی به سفیر کره جنوبی
farsnews.ir/amp/13990505000984
basijasatid.ir/node/7612

کانال استاد نیوز
‏sapp.ir/ostad_news