سیر نمایشگاهی آغاز تا پایان دفاع مقدس

تعداد بازدید:۹۹
این پدیده‌ها و این فراورده‌هاى تاریخ انقلاب را، تاریخ دفاع مقدّس را قدر بدانید؛ اینها را باید خیلى قدر دانست.بین مردم هم منتشر بشود. این جوان‌هاى ما، نه جنگ را دیده‌اند، نه روایت درست و حسابى از جنگ شنیده‌اند؛ روایت درست، اینها است؛ این کتابها است؛ هر چه می‌توانید کارى کنید که در دسترس جوان‌ها قرار بگیرد[تا] جنگ را بشناسند، بفهمند چه بود، چه اتّفاقى افتاد، و جمهورى اسلامى چیست؛ ملّت ایران چه کسانى هستند. این طاقت عظیمى که در ملّت ایران وجود دارد براى مواجهه‌ى با این امتحان‌هاى بزرگ را دست کم نگیرند.
سیر نمایشگاهی آغاز تا پایان دفاع مقدس

لینک دانلود فایل